Συμβουλευτική & Διαχείριση

Σας βοηθάμε να εστιάσετε σε ευκαιρίες που θα φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην εταιρεία σας και στην στην επιχειρηματική της απόδοση 

Υπηρεσίες

Η επιχειρησιακή μας αριστεία μεταφράζει τη στρατηγική της εταιρείας σας μέσα από καθημερινές λειτουργίες. Οι ειδικοί μας λειτουργούν σε αρμονία με τη στρατηγική σας. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αντικατοπτρίζουν τη βαθιά τεχνογνωσία μας στην επιχειρησιακή αριστεία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν την εταιρεία σας στην επιτυχία. Σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς του κλάδου μας, οι σύμβουλοί μας σας βοηθούν να κατανοήσετε τις προκλήσεις του κλάδου σας ώστε να βελτιώσετε την ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας σας.

Η ομάδα Συμβούλων μας εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

Αποτελεσματικότητα των λειτουργιών

Οι εξειδικευμένοι στη επιχειρησιακή λειτουργία σύμβουλοί μας, σας βοηθούν να διαμορφώσετε τις τέλειες λειτουργικές διαδικασίες για την επιχείρησή σας. Παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με το πού βρίσκεται το δυναμικό βελτίωσής σας ελέγχοντας πρώτα όλες τις εσωτερικές σας λειτουργίες. Στη συνέχεια, οι σύμβουλοί μας ορίζουν και ιεραρχούν τομείς δράσης και παρέχουν βέλτιστες πρακτικές και σχέδια για την αξιοποίηση του δυναμικού.

Ποιότητα

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια βαθιά αλλαγή στον τομέα της ποιότητας. Οι αυστηρές μέθοδοι και τα άκαμπτα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αντικαθίστανται από έξυπνες και ευέλικτες προσεγγίσεις που πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Από την πλευρά των πελατών, η έννοια της ποιότητας αλλάζει επίσης γρήγορα.

Δεδομένου ότι η ποιότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του προϊόντος και οι κύκλοι καινοτομίας είναι πολύ μικρότεροι, οι πελάτες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία ποιότητας και τις δυνατότητές της.

Η χρήση αυτών των εξελίξεων ως ευκαιρία, διατηρώντας παράλληλα το ποιοτικό κόστος υπό έλεγχο, δεν αποτελεί αντίφαση. Οι σύμβουλοί μας θα σας δείξουν πώς είναι δυνατό αυτό να επιτευχθεί.

Οργανωτική Αναδιάρθρωση & Μετασχηματισμός

Η οργανωτική αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε προσπάθεια μετασχηματισμού και βελτίωσης της απόδοσης. Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων απόδοσης και η επανευθυγράμμιση των διοικητικών διαδικασιών συχνά απαιτούν εταιρική αναδιάρθρωση. Αυτό εγείρει τακτικά το ερώτημα ποια οργανωτική δομή ταιριάζει καλύτερα στις εργασιακές διαδικασίες του οργανισμού με τρόπο που οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση σύμφωνα με τη στρατηγική και τις κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η ομάδα της Diz Management Consulting συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις αναπτύσσοντας ισχυρές οργανωτικές δομές που ευθυγραμμίζονται με τις αναμενόμενες ή τρέχουσες αλλαγές στις διαδικασίες, τους πόρους και την τεχνολογική υποστήριξη. Αυτό εξασφαλίζει επιτυχή εφαρμογή στρατηγικής και βιώσιμη απόδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Diz προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανάλυση και επανασχεδιασμός οργανωτικών δομών
 • Περιγραφή λειτουργιών και ρόλων για διοικητικές μονάδες.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός οργανισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή στρατηγικής από τους ανθρώπους, δηλαδή με την υιοθέτηση αξιών και συμπεριφορών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, η διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της απόδοσης μέσω της οργανωμένης απόκτησης και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ένταξη και μετασχηματισμός μετά τη συγχώνευση:

 • πολιτικές καθορισμού ανθρώπινου δυναμικού
 • λύσεις εσωτερικής επικοινωνίας
 • προσαρμογή διαδικασιών και συστημάτων.

Πολιτική ανάπτυξη

Η Diz υποστηρίζει τις κυβερνήσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στην ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών σε διάφορους τομείς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Diz Consulting περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση ανισοτήτων αναπτυξιακών αναγκών και αναπτυξιακού δυναμικού,
 • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων
 • Καθορισμός στόχων και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής εντός αυτών των προτεραιοτήτων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών

Υπηρεσίες

Η επιχειρησιακή μας αριστεία μεταφράζει τη στρατηγική της εταιρείας σας μέσα από καθημερινές λειτουργίες. Οι ειδικοί μας λειτουργούν σε αρμονία με τη στρατηγική σας. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αντικατοπτρίζουν τη βαθιά τεχνογνωσία μας στη επιχειρησιακή αριστεία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν της εταιρείας σας στην επιτυχία. Σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς του κλάδου μας, οι σύμβουλοί μας σάς βοηθούν να κατανοήσετε τις προκλήσεις του κλάδου σας ώστε να βελτιώσετε την ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας σας.

Η ομάδα Συμβούλων μας εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

Αποτελεσματικότητα των λειτουργιών

Οι εξειδικευμένοι στη επιχειρησιακή λειτουργία σύμβουλοί μας, σάς βοηθούν να διαμορφώσετε τις τέλειες λειτουργικές διαδικασίες για την επιχείρησή σας. Παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με το πού βρίσκεται το δυναμικό βελτίωσής σας ελέγχοντας πρώτα όλες τις εσωτερικές σας λειτουργίες. Στη συνέχεια, οι σύμβουλοί μας ορίζουν και ιεραρχούν τομείς δράσης και παρέχουν βέλτιστες πρακτικές και σχέδια για την αξιοποίηση του δυναμικού.

Ποιότητα

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια βαθιά αλλαγή στον τομέα της ποιότητας. Οι αυστηρές μέθοδοι και τα άκαμπτα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αντικαθίστανται από έξυπνες και ευέλικτες προσεγγίσεις που πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Από την πλευρά των πελατών, η έννοια της ποιότητας αλλάζει επίσης γρήγορα. Δεδομένου ότι η ποιότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του προϊόντος και οι κύκλοι καινοτομίας είναι πολύ μικρότεροι, οι πελάτες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία ποιότητας και τις δυνατότητές της. Η χρήση αυτών των εξελίξεων ως ευκαιρία, διατηρώντας παράλληλα το ποιοτικό κόστος υπό έλεγχο, δεν αποτελεί αντίφαση. Οι σύμβουλοί μας θα σας δείξουν πώς είναι δυνατό αυτό να επιτευχθεί.

Οργανωτική Αναδιάρθρωση & Μετασχηματισμός

Η οργανωτική αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε προσπάθεια μετασχηματισμού και βελτίωσης της απόδοσης. Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων απόδοσης και η επανευθυγράμμιση των διοικητικών διαδικασιών συχνά απαιτούν εταιρική αναδιάρθρωση. Αυτό εγείρει τακτικά το ερώτημα ποια οργανωτική δομή ταιριάζει καλύτερα στις εργασιακές διαδικασίες του οργανισμού με τρόπο που οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση σύμφωνα με τη στρατηγική και τις κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η ομάδα της Diz Management Consulting συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις αναπτύσσοντας ισχυρές οργανωτικές δομές που ευθυγραμμίζονται με τις αναμενόμενες ή τρέχουσες αλλαγές στις διαδικασίες, τους πόρους και την τεχνολογική υποστήριξη. Αυτό εξασφαλίζει επιτυχή εφαρμογή στρατηγικής και βιώσιμη απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, η Diz προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ανάλυση και επανασχεδιασμός οργανωτικών δομών. Περιγραφή λειτουργιών και ρόλων για διοικητικές μονάδες.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός οργανισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή στρατηγικής από τους ανθρώπους, δηλαδή με την υιοθέτηση αξιών και συμπεριφορών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, η διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της απόδοσης μέσω της οργανωμένης απόκτησης και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ένταξη και μετασχηματισμός μετά τη συγχώνευση:

 • πολιτικές καθορισμού ανθρώπινου δυναμικού
 • λύσεις εσωτερικής επικοινωνίας
 • προσαρμογή διαδικασιών και συστημάτων.

Πολιτική ανάπτυξη

Η Diz υποστηρίζει τις κυβερνήσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στην ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών σε διάφορους τομείς. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Diz Consulting περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση ανισοτήτων, αναπτυξιακών αναγκών και αναπτυξιακού δυναμικού
 • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων
 • Καθορισμός στόχων και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής εντός αυτών των προτεραιοτήτων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών

Ποιοι Είμαστε;

Η Diz είναι μια Εταιρεία Διαχείρισης που δημιουργεί αξία για πελάτες του ιδιωτικού και  δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος.

Η εξειδικευμένη μας ομάδα βοηθά εταιρείες και οργανισμούς να αναπτυχθούν, να αντλήσουν αξία από τη φήμη, την πνευματική ιδιοκτησία και την αναγνώριση του ονόματος τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ενισχύοντας τη μελλοντική αξία, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα και τις πρακτικές.

Η καινοτόμος και διεθνής προοπτική της Diz την καθιστά έναν εξαιρετικά αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να ωφελήσει τους πελάτες της σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιοι Είμαστε;

Η Diz είναι μια Εταιρεία Διαχείρισης που δημιουργεί αξία για πελάτες του ιδιωτικού και  δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος.

Η εξειδικευμένη μας ομάδα βοηθά εταιρείες και οργανισμούς να αναπτυχθούν, να αντλήσουν αξία από τη φήμη, την πνευματική ιδιοκτησία και την αναγνώριση του ονόματος τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ενισχύοντας τη μελλοντική αξία, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα και τις πρακτικές. Η καινοτόμος και διεθνής προοπτική της Diz την καθιστά έναν εξαιρετικά αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να ωφελήσει τους πελάτες της σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αναζητάτε λύσεις στις προκλήσεις σας;

Στη Diz αναπτύσσουμε συνεχώς μοναδικές και αποκλειστικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς της αγοράς. Οι λύσεις μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να βελτιώσουν σημαντικά τη θέση τους και να βελτιωθούν στον τομέα τους.

Συνοδευόμενοι από ισχυρή τεχνογνωσία στον κλάδο και βασιζόμενοι στην εκτενή ηγετική ικανότητα σκέψης που έχουμε αναπτύξει, συμπληρώνουμε τις υπηρεσίες μας με ένα μοντέλο ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όπου προσεκτικά επιλεγμένα, έμπειρα στελέχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των βασικών ομάδων συνεργασίας και ηγεσίας, υποστηρίζοντας τον πελάτη από την αρχή μέχρι το τέλος.

Παρέχουμε ειλικρινείς, ξεκάθαρες συμβουλές σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναθεωρήσετε τις στρατηγικές σας και να ενσωματώσετε νέες τεχνολογίες στα επιχειρηματικά σας μοντέλα. Η εξαιρετική τεχνογνωσία σε θέματα αναδιάρθρωσης και αποτελεσματικότητας βρίσκεται στο DNA μας. Μην περιμένετε να συμβεί το μέλλον. Μπορούμε να σας δείξουμε τρόπους να δημιουργήσετε το μέλλον σας.

Έχετε ένα Project στο μυαλό σας;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις ιδέες σας πραγματικότητα. Ας μιλήσουμε για το τι μπορούμε να χτίσουμε και να μεγαλώσουμε μαζί.

Ας φτιάξουμε μαζί μια ακμάζουσα επιχείρηση.

Όταν συνδέεστε μαζί μας, δεν αναπτύσσετε μόνοι σας την επιχείρησή σας. Θα  είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και  θα βάλουμε τα δυνατά μας για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ολόκληρης της ομάδας και του οργανισμού σας. Επομένως, αν αναζητάτε την κατάλληλη εταιρεία που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια καλή παρουσία στο διαδίκτυο και να φέρετε περισσότερες πωλήσεις μέσω διαδικτύου και έσοδα, είμαστε εδώ!

Η ομάδα μας

Η εξαιρετική ομάδα της DiZ αποτελείται από έμπειρα στελέχη

σε θέματα στρατηγικής, διοίκησης, έρευνας, ανάλυσης, μάρκετινγκ, επικοινωνιών, πληροφορικής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε μια ομάδα ειδικών σε όλους τους τομείς Διοίκησης και Ανάπτυξης. Το πάθος μας για αυτό που κάνουμε και η δέσμευσή μας να παρέχουμε αποτελέσματα για τους πελάτες μας διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναπτυχθείτε και να διαπρέψετε στον οργανισμό σας με επιτυχία.

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε!

Στείλτε μας μήνυμα